Kiemelt Rendezvények
Időjárás a tóparton
Webkamera
Gömb-Panoráma

Gömb-panoráma

Hozzászólások
  Telefonszámok

  FEHÉRTÓ Non-profit Kft.
  6413 Kunfehértó, Tábor utca 27.
  Mobil:06-30/492-9953

  Mentők 104
  Rendőrség 107
  Tűzoltók 105

  1. Polgármesteri Hivatal
  +36 77 507-100
  +36 30 619-68-90
  2. Rendőrség KMB
  +36 20 53-95-617
  +36 20 53-96-730

  3. Háziorvos Dr Székács István
  +36 77 407-103
  +36 30 24-90-979

  4. Gyerekorvos Dr Urfi Edit
  +36 20 53-95-617

  5. Fogorvos Dr
  +36 30

  6. Gyógyszertár
  +36 77 407-012

  7. Posta
  +36 77 407-060

  8. Vasútállomás
  +36 77 407-062

  Helyi információk

  ATM (K&H):Polgármesteri Hivatal,
  Szabadság tér.8.

  Busz menetrend :
  httpss://kunsagvolan.hu

  Vonat menetrend:
  httpss://elvira.hu

  A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) által szervezett FehérTone Fesztivál (rendezvény) jelen házirendje a Rendezvényre vonatkozó kötelező belépési és magatartási szabályokat tartalmazza.

  A fesztivál helyszíne: 6413 Kunfehértó, Tófürdő 

  GPS koordináták : 46.377121, 19.398422

  I. BELÉPÉS A RENDEZVÉNYRE

  A rendezvényre történő belépés kizárólag a megvásárolt jegy/bérlet szabta időkeretek között és feltételek mellett az 1., 2., és 3. pénztárnál kerülhet sor.
  Az elővételben megvásárolt jegyeket a FehérTone Fesztiválra való belépéskor a szervezők karszalagra cserélik a kijelölt helyeken. A karszalagot a beléptetési folyamat során meghatározott természetes személyhez rendelhetik, és ennek keretében a személyazonosság fényképes személyazonossági okmánnyal történő igazolását kérhetik, valamint ezen személyazonosító okmány adatait leolvashatják, rögzíthetik, tárolhatják és kezelhetik a vonatkozó adatkezelési engedélynek és/vagy szabályzatnak megfelelően. Amennyiben a Látogató az előző mondatban írtaknak nem hajlandó magát alávetni, úgy a FehérTone Fesztivál rendező jogosult a karszalagot vételár-visszatérítési kötelezettség nélkül érvényteleníteni és a belépést a rendezvényre megtagadni. A karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. Ezt a rendezők, illetve a Kft. által felhatalmazott személyek ki- és belépéskor, illetve a rendezvény területén folyamatosan ellenőrzik. Ha a látogató karszalagja érvénytelen, köteles elhagyni a rendezvény területét. A karszalag másra át nem ruházható. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patentú, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalag nem pótolható vagy cserélhető. A jegyhamisítók és a hamisításban közreműködők ellen a Kft. eljárást indít.
  A Kft. a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a rendezvény területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. Így különösen tilos a rendezvény területére szeszes italt, kábítószert, pirotechnikai eszközt, üvegtárgyat, robbanékony, mérgező vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt, továbbá lőfegyvert, 8 centiméternél hosszabb vágóélű kést, pillangókést, rugóskést, gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, csúzlit, illetve egyéb, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökről szóló mindenkori jogszabályban – jelenleg a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben – meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat bevinni. A korlátozás alá eső tárgyakkal a Látogató a rendezvény területére nem léphet be. A rendezők, illetve a Kft. által felhatalmazott személyek belépéskor ellenőrizhetik a Látogatók által magukkal hozott csomagokat, táskákat, hátizsákokat, zsebek tartalmát stb. Amennyiben Látogató megtagadja ez irányú ellenőrzés lehetőségét, úgy nem jogosult a rendezvényre belépni és ennek következtében semmilyen kártérítésre vagy visszatérítésre nem jogosult.
  A 12. (tizenkettedik) életévüket be nem töltött gyermekek a rendezvényt ingyenesen látogathatják, de gyermekkarszalag viselése számukra kötelező. A gyermekkarszalagra a kísérőnek kötelessége ráírni a gyermek nevét és a kísérő telefonos elérhetőségét. A gyermekkarszalagokat belépés során lehet igényelni. A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek csak nagykorú cselekvőképes kísérővel léphetnek be a rendezvény területére, és csak nagykorú cselekvőképes kísérővel tartózkodhatnak ott.
  Mozgássérültek – az igazoló okmányok birtokában és azok bemutatásával – a rendezvényt térítésmentesen látogathatják, a kísérők teljes áru jeggyel/bérlettel jogosultak belépni.
  A rendezvény területére – a biztonsági szolgálat őrkutyái és a vakvezető kutyák kivételével – állatot behozni tilos. A rendezvény területére gépjárművel kizárólag a Kft. által kibocsátott behajtási engedély birtokában lehet behajtani.

  II. MAGATARTÁSI SZABÁLYOK

  A Látogató a rendezvény területén az általános normákat betartva köteles viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak, az ÁSZF-nek és a házirendnek megfelelően. A Látogató köteles tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti. A Látogató a rendezvény területén fokozottan köteles a természeti értékek óvására, és köteles tartózkodni azok megkárosításától.
  A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényről hang- és képfelvételt készíthet a Kft., valamint a Kft. által engedéllyel rendelkező (a rájuk vonatkozó külön szerződés rendelkezései szerint): Szerződéses partnerek; Közreműködők; Sajtómunkatársak; más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Látogató a rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Látogató közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken, annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Kft. a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat rögzítheti, a rögzített felvételt többszörözheti és képhordozón terjesztheti, sugározhatja vagy más módon a közönséghez közvetítheti, ismételten sugározhatja, ideértve azt az esetet is, amikor a rendezvényt, illetve a koncerteket, programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Kft.-vel szemben.
  A rendezvényen a koncerteket előadó zenekarokról, fellépőkről, előadókról hang- és képfelvétel készítése csak a Kft. erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Aki vagy amely szervezet ezt megszegi, teljes körű kártérítéssel tartozik a Kft. felé mind a felmerült többlet kiadások, illetve ráfordítások, mind az elmaradt bevételek tekintetében. Az előzőekben leírt korlátozásokon felül a Látogatók a rendezvényen hang- és képfelvételt készíthetnek azzal, hogy ezt kizárólag személyes célokra használt telekommunikációs eszközzel (például mobiltelefon, táblagép) integrált kép- és hangrögzítővel vagy nem professzionális fotófelszereléssel végezhetik, továbbá a készített kép- és hangfelvételt nem értékesíthetik, és ellenérték fejében nem hasznosíthatják, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatják, az azokon szereplő Látogatókat beleegyezésük nélkül nem nevesíthetik, személyiségi jogaikat nem sérthetik. A Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha más Látogatók az előzőekben írtakat megszegik.
  A kereskedelmi és vendéglátó egységekben tizennyolc éven aluliakat és ittas személyeket szeszes itallal a rendezvény területén tilos kiszolgálni. A hatályos jogszabályok alapján kábítószernek minősülő anyagok fogyasztása a rendezvény területén is tilos, azt a törvény bünteti.
  A rendezvényen orvosi ügyelet és elsősegély- nyújtás biztosított.
  A rendezvényen 24 órás biztonsági őrzés biztosított. A biztonsági szolgálatot a Szervező szerződéses partnere, valamint a rendőrség munkatársai látják el. A Látogatók kötelesek minden esetben együttműködést tanúsítani.
  A rendezvény teljes területén, a tűzgyújtás szigorúan tilos.
  Tekintettel arra, hogy a rendezvény célja a kulturált és zavartalan szórakozás biztosítása a Látogatók számára, a rendezvényen a Kft. által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció – az azon résztvevők létszámától függetlenül – tilos. Mindazonáltal a Kft. fenntartja magának a jogot, hogy egyes demonstrációkat előzetes kérés alapján, kizárólagos megítélése szerint engedélyezzen azzal, hogy ilyen esetben is kötelesek az azokon résztvevők a jelen házirendet betartani, és egyébként is olyan magatartást tanúsítani, hogy az más Látogatók szórakozását, a rendezvény területén való közlekedését, a rendezvény területére való bejutását vagy onnan való kijutását, továbbá a Szolgáltatások és/vagy Termékek más Látogatók általi igénybevételét ne zavarja, ne nehezítse, ne korlátozza, ne akadályozza vagy ne lehetetlenítse el.
  A rendezvény területén a Kft. megfelelő szakképesítéssel és engedélyekkel bíró közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Látogató a rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi. Amennyiben a Látogató ezen személyek eljárásával szemben panaszt kíván tenni, úgy azt – lehetőség szerint az azonosítószám megadásával – az irodán teheti meg.
  A Látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvény területén, illetve a felett drónt használni, továbbá drón használatával video- vagy fényképfelvételt készíteni kizárólag a Kft. előzetes, írásos engedélyével, valamennyi vonatkozó jogszabályi előírás betartásával, a résztvevők és a rendezvény biztonságát nem veszélyeztetve lehet. A felvétel készítője köteles az egyes felvételek készítésének módját és időpontját a Kft-vel előzetesen egyeztetni és jóváhagyatni.

  III. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  A Kft. kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Látogatót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán.
  A kijelölt parkolókban a Kft. őrzést nem biztosít, ezért az ott elhelyezett gépjárművek és az azokban elhelyezett tárgyak tekintetében a Kft. felelőssége kizárt.
  A Rendezvényt a Kft. rossz idő esetén is megtarthatja. A rendezvény vagy annak adott része nem kerül megtartásra, ha vis maior esemény miatt a Kft.-t a hatóságok kötelezik annak felfüggesztésére vagy bezárására.
  A Kft. a műsorváltoztatás jogát fenntartja.
  A Látogató, aki a rendezvény területén az ott-tartózkodásra nem jogosító karszalaggal vagy karszalag nélkül tartózkodik, tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy felelősségre vonásával egyidejűleg meg kell fizetnie a tartózkodásra jogosító karszalag árát (illetőleg a megfelelő különbözetet). Ellenkező esetben a Kft. rendkívüli felmondása okán elveszíti jogosultságát a rendezvény további látogatására, és ennek kapcsán semmilyen igényt vagy követelést sem támaszthat a Kft.-vel szemben.
  A vendéglátással, a rendezőkkel, vagy bármi mással kapcsolatos észrevételekkel, panaszokkal, ötletekkel a turisztikai iroda munkatársaihoz lehet fordulni, a talált tárgyak ugyanitt adhatóak le, az elveszett tárgyak után szintén itt lehet érdeklődni.
  A talált tárgyak a turisztikai irodában adhatóak le, az elveszett tárgyak után ugyanitt lehet érdeklődni.

  Kérjük, hogy vigyázzatok magatokra és egymásra!
  Jó szórakozást kívánunk!

  Megközelítés
  A FehérTone Fesztivál a Kunfehértó nyugati részén elhelyezkedő Kunfehértó-Tófürdő területén kerül megrendezésre. Kunfehértó a Duna-Tisza közén, Budapesttől délre 140 km-re, a Homokhátság egyik legmagasabb részén fekszik.

  Útvonal Budapestről
  Az M5-ös autópályán Szeged irányába, 54. kijáratnál Soltvadkert irányába az 54. számú úton, majd onnan az 53. számú úton Kiskunhalasig, Jánoshalma irányába, majd Kunfehértó község főutcáján keresztül a fesztivál helyszínéig.

  Útvonal Szegedről
  Bajai úton keresztül az 55. számú úton egészen a tompai körforgalomig, onnan az 53. számú úton Kiskunhalasig, majd Jánoshalma irányába 12 km.

  Útvonal Szerbiából
  A kelebiai határátkelő után Tompa irányába, az 53. számú úton Kiskunhalasig, majd Jánoshalma irányába 12 km.

  Tömegközlekedés
  A település megközelítés vonattal és busszal egyaránt lehetséges. A vonattal érkezőknek fel kell készülniük egy 3 kilométeres egészségügyi sétára. Kiskunhalasról hozzávetőleg óránként indulnak buszok Kunfehértóra, azonban nem mindegyiknek állomása a fesztivál helyszíne, Kunfehértó Tófürdő. A buszjáratokról információt a Kunság Volán Zrt. kiskunhalasi irodájában kérhettek. Info: +36 77 422 759

  Taxi

  Kerékpártároló
  A FehérTone Fesztivál a zöld gondolatot tűzte zászlajára, ezért biztatnánk mindenkit arra, hogy kerékpárral érkezzen. A fesztivál ideje alatt kerékpártárolót biztosítunk számotokra.

  FehérTone Fesztivál Kunfehértó – 2018