Pályázati Felhívás

Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői álláshelyének határozatlan időre szóló betöltésére.

A munkavégzés helye: 6413 Kunfehértó, Tábor u. 27. és Béke tér 3.

1.) Az ügyvezető feladatai különösen:

 • a társaság alapító okiratában, alapdokumentumaiban, a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint biztosítani a társaság jogszerű, hatékony és eredményes működését,
 • a társaság tevékenységének irányítása, színvonalas szakmai munka kialakítása,
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt,
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.
 • a társaság pénzügyi, gazdasági folyamatainak működtetése

2.) Az ügyvezető jogállása:

Az ügyvezető jogállása a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű, 6 hónapos próbaidő kikötésével.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

3.) A munkakör betöltésének feltételei:       

 • Büntetlen előélet,
 • Cselekvőképesség

4.) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szakirányú végzettség (kereskedelmi, közgazdasági, műszaki, idegenforgalmi, vendéglátó-ipari, agrármérnök, művelődés szervező)
 • felsőfokú iskolai végzettség

–  Kft. vezetői beosztásban szerzett tapasztalat

 • előírt szakirányú végzettségeknek megfelelő szakterületen szerzett tapasztalat
 • jó kommunikációs és kapcsolatteremtési képesség

5.) A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a szakmai önéletrajzot,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet és hogy nem áll a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • végzettséget igazoló okirat másolatát,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek,
 • nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének,
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nincs kizáró ok és összeférhetetlenségi ok (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22.§, 3:115.§ rendelkezései),
 • a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem áll cselekvőképességet részlegesen vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálása a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésén kerüljön megtárgyalásra.

6.)  Illetmény:

Az illetmény megállapítását a Munka Törvénykönyvében foglaltak alapján Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete határozza meg.

Az álláshely betöltésének legkorábbi időpontja: 2020. szeptember 1.

7.) A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

A pályázatot egy példányban, kizárólag papír alapon „FEHÉRTÓ Non-profit Kft. ügyvezetői pályázata” jeligével ellátva lehet benyújtani Kunfehértó Község Polgármesteréhez címezve (6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8.).

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 19.

8.)  A pályázat elbírálása:

A pályázatot Kunfehértó Község Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el legkésőbb a benyújtást követő első rendes testületi ülésén, amelynek eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap.

A pályázat kiírója fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

 9.) A pályázati kiírás közzétételének helye:

 

– Kunfehértó Község Önkormányzata honlapja (www.kunfeherto.hu)

– Kunfehértó Község Önkormányzata hirdetőtáblája

– Fehértó Non-profit Kft honlapja

– Halasi Tükör újság

– Halasi Média és Kultúra Nonprofit Kft képújsága

Határidő: azonnal

Határozat végrehajtásáért felelős: Huszár Zoltán polgármester

Határozatról értesülnek:

 1. Kónya Tímea Renáta jegyző,
 2. Irattár

Kunfehértó, 2020. július 1.

Huszár Zoltán

polgármester